Betala senare med Klarna!

Villkor

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 – Företagets identitet

Artikel 3 - Tillämplighet

Artikel 4 – Erbjudande

Artikel 5 – Avtalet

Artikel 6 – Rätt till upphävande

Artikel 7 – Avgifter vid återkallelse

Artikel 8 – Uteslutningsrätt för återkallande

Artikel 9 - Priset

Artikel 10 – Konformitet och garanti

Artikel 11 – Leverans och implementering

Artikel 12 – Fortsatt fullgörande av ett avtal: varaktighet, annullering och förlängning

Artikel 13 – Betalning

Artikel 14 – Klagomålsmekanism

Artikel 15 – Tvister

Artikel 16 – Ytterligare eller avvikande provisioner


 

ARTIKEL 1 - DEFINITIONER

Dessa villkor syftas till:

 

Ytterligare avtal: Ett avtal genom vilket konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa frågor, digitalt innehåll och/eller tjänster levereras av företaget eller av en tredje part i enlighet med ett avtal mellan en sådan tredje part och företaget;

Betänketid: den tid inom vilken konsumenten kan höra av sig angående sin ångerrätt.

Konsument: den fysiska person som inte agerar från utövandet av ett yrke, ett företag eller ett hantverk som ingår ett avtal med företaget.;

Dag: kalenderdag;

Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form.

Fortsatt fullgörandetransaktion: ett avtal om en serie produkter och/eller tjänster vars leverans och/eller inköpsskyldighet är utspridd över tiden.

Varaktig databärare: varje (underordnad) innebär att konsumenten eller företaget kan lagra information som riktar sig till denne personligen på ett sätt som är möjligt för det framtida samrådet och oförändrad reproduktion av den lagrade informationen, inklusive e-post.

Ångerrätt: Konsumentens möjlighet att frånträda avtalet inom betänketiden.

Förlaga: det formulär för återkallande som företaget tillhandahåller konsumenten och som konsumenten kan fylla i om han vill utöva sin ångerrätt;

Företag: den fysiska person eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller (access till) digitalt innehåll och/eller tjänster på distans till konsumenterna.

Distansavtal: ett avtal enligt vilket ett system, organiserat av företaget, för försäljning på distans av produkter och/eller tjänster, fram till och med tidpunkten för ingåendet av avtalet, uteslutande använder av en eller flera tekniker för kommunikation på distans med konsumenten;

Tekniker för kommunikation på distans: medel som kan användas för att ingå ett distansavtal, utan att konsumenten och företaget befinner sig i samma område samtidigt.;

Allmänna villkor: företagets underliggande allmänna villkor.

 

ARTIKEL 2 – FÖRETAGETS IDENTITET

Namn företag; Sam S E-commerce

Sam S E-commerce, med säte i Utrecht och med kontor på adressen Tweede Oosterparklaan 270, NL-3544 AX (INGEN BESÖKSADRESS!), med e-postadressen info@kaniro.se och inskrivet i den nederländska handelskammarens handelsregister under numret 77712749, som via webbplatsen, som agent, möjliggör att produkter kan levereras från leverantören

 

ARTIKEL 3 – TILLÄMPLIGHET

 1. Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från företaget och för varje uppsatt distansavtal och order mellan företag och konsument.
 2. Innan distansavtalet ingås ges en text med allmänna villkor till konsumenten. Om detta inte är möjligt kommer det att anges, innan distansavtalet ingås, att de allmänna villkoren kan konsulteras hos företaget, på vilket sätt den kan granskas, och att de allmänna villkoren på begäran av konsumenten kommer att vidarebefordras så snart som möjligt utan avgifter.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt, trots föregående avsnitt, innan distansavtalet ingås, ges texten till dessa allmänna villkor till konsumenten via elektroniska kanaler på ett sådant sätt att det på ett enkelt sätt kan lagras av konsumenten via en varaktig databärare. Om detta inte är rimligen möjligt kommer det att anges innan distansavtalet ingås om de allmänna villkoren ska läsas via elektroniska kanaler och att de på konsumentens begäran kan vidarebefordras via elektroniska kanaler eller på annat sätt utan avgifter.
 4. Om även de andra och tredje sektionen, förutom dessa allmänna villkor, gäller, är det andra och tredje avsnittet i motsvarande fall tillämpliga och i händelse av motstridiga allmänna bestämmelser kommer konsumenten alltid att kunna överklaga de tillämpliga bestämmelser som är mest gynnsamma för honom.
 5. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid något tillfälle förklaras helt eller delvis ogiltiga eller ogiltigförklaras, förblir dessa allmänna villkor på annat sätt effektiva och den ogiltigförklarade eller ogiltiga bestämmelsen kommer att ersättas i ömsesidigt samråd med en bestämmelse som approximerar innehållet i det ursprungliga så nära som möjligt.
 6. Situationer som inte föreskrivs i dessa allmänna villkor måste bedömas mot bakgrund av de allmänna villkoren.
 7. Tvetydigheter när det gäller tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor måste tolkas mot dessa allmänna villkor.

 

ARTIKEL 4 – ERBJUDANDET

 1. Om ett erbjudande har en giltighetstid på en begränsad tidsperiod eller är föremål för villkor prejudikat eller en resolut effekt, eller något annat villkor, så anges detta uttryckligen i erbjudandet.
 2. Företagets erbjudande är icke-bindande. Företaget har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.
 3. Erbjudandet från företaget innehåller en beskrivning av de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna som hela tiden är fullständiga och exakta. Erbjudandet innehåller en tillräckligt detaljerad beskrivning för att möjliggöra en korrekt bedömning av erbjudandet från konsumentens område. Om företaget skulle använda sig av bilder som antyder att sådana bilder visar den erbjudna produkten, är dessa en trogen representation av de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet kan inte binda företaget till ansvar.
 4. Bilder medföljande produkter är en trogen representation av de produkter som erbjuds. Företaget kan dock inte garantera att de avbildade färgerna exakt överensstämmer med de faktiska produkterna.
 5. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är uppenbart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med godkännandet av erbjudandet. Detta gäller särskilt följande:
 • Priset inklusive skatter;
 • fraktkostnader som kan komma att gälla;
 • Det sätt på vilket avtalet kommer att antas och vilka åtgärder som krävs för det;
 • Summan av distanskommunikation om kostnaden för användningen av tekniken för kommunikation på distans kalkyleras med en annan bas än den med bassumman för kommunikationsmetoder som används;
 • Om avtalet arkiveras efter antagandet och i så fall på vilket sätt det kan granskas av konsumenten.
 • Distansavtalets minimitid i händelse av en fortsatt resultattransaktion.
 • Tillämplighet av ångerrätten;
 • Hur avtalet ska betalas, levereras och implementeras.

 

ARTIKEL 5 - AVTALET

 1. Avtalet antas, med förbehåll för vad som föreskrivs i avsnitt 4, vid tidpunkten för konsumentens godkännande av erbjudandet och om de villkor som föreskrivs på detta sätt är uppfyllda.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet via elektroniska kanaler bekräftar företaget genast via elektroniska kanaler mottagandet av erbjudandet. Så länge som det inte har bekräftats av företaget kan konsumenten häva avtalet.
 3. 3. Om avtalet antas elektroniskt vidtar företaget lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa den utvalda överföringen av uppgifter och upphandlar en säker webbmiljö för detta ändamål. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företaget att följa lämpliga säkerhetsåtgärder i detta syfte.
 4. Företaget kan informera sig inom den rättsliga ramen om konsumenten kan uppfylla sina betalningsskyldigheter, liksom alla de fakta och faktorer som är av betydelse för att anta ansvarsfullt beteende kring distansavtalet. Om företaget har legitima skäl som grundar sig på en sådan undersökning att inte ingå avtalet, har det rätt att avslå ett beslut eller en ansökan samtidigt som det anges skäl, eller att underkasta genomförandet av detta särskilda villkor.
 5. Företaget kommer att vidarebefordra följande information till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en varaktig informationsbärare, senast vid leveransen av produkten eller tjänsten eller det digitala innehållet:
 6. besöksadressen för företagets etablering som konsumenten kan hänvisa till vid klagomål;
 7. villkoren för och det sätt på vilket konsumenten kan utöva ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om rätten till återkallande som utesluts;
 8. c. Information om garantier och tjänsten som finns efter köp;
 9. Priset, inklusive skatter, för produkten, tjänsten eller det digitala innehållet;
 10. Kostnaderna för leverans, i den utsträckning det är tillämpligt.
 11. sättet att betala, leverera eller genomföra distansavtalet;
 12. Om kraven för uppsägning av avtalet har en löptid på mer än ett år eller löper tillsvidare;
 13. om konsumenten har rätt till återkallande, förlagan till återkallelse.
 14. Vid en fortsatt resultattransaktion är bestämmelsen i föregående avsnitt endast tillämplig på den första leveransen.

 

ARTIKEL 6 – ÅNGERRÄTT

Vid leverans av produkter:

 1. Vid inköp av produkter har konsumenten möjlighet att inom 14 dagar upphäva avtalet utan att ange skäl.

 

 1. Denna betänketid träder i kraft dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en företrädare som tidigare utsetts av konsumenten och man har meddelat företaget.

 

Om:

 

 1. Konsumenten har beställt flera produkter på samma beställning, betänketiden inleds den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av honom, har mottagit den sista produkten. Företaget får, under förutsättning att han har informerat konsumenten tidigare om beställningsprocessen på ett tydligt sätt, vägra en beställning av flera produkter med varierande leveranstider.
 2. Leveransen av en produkt består av olika försändelser eller delar, betänketiden inleds den dag då konsumenten, or en tredje part som utsetts av honom, har mottagit den sista transporten eller den sista delen;
 3. Avtalet gäller regelbunden leverans av produkter under en viss period, den betänketid som inleds den dag då konsumenten, or en tredje part som utsetts av denne, har mottagit den första produkten.

 

När det gäller tjänster och digitalt innehåll som inte levererades på en fysisk transportör:

 1. Om ett serviceavtal eller ett avtal om leverans av digitalt innehåll inte tillhandahålls på en fysisk transport, kan konsumenten häva avtalet under en period av fjorton dagar utan att ange skäl. Dessa fjorton dagar träder i kraft dagen efter det att avtalet ingåtts.

 

En förlängd betänketid för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte levererades till en fysisk transportör om det inte har lämnats in information om ångerrätten:

 1. Om företaget inte har försett konsumenten med de lagstadgade uppgifterna om ångerrätten eller förlagan till återkallande, löper betänketiden tolv månader efter utgången av den ursprungliga betänketid som fastställts i enlighet med föregående avsnitt i denna artikel.

 

 1. Om företaget har försett konsumenten med den information som avses i föregående avsnitt inom tolv månader efter den ursprungliga betänketidens giltighetstid, löper betänketiden ut 14 dagar efter det att konsumenten har mottagit sådan information.

 

 

 1. Under betänketiden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen med försiktighet. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utövar sin ångerrätt returnerar han produkten, inklusive alla levererade tillbehör och – om det rimligen är möjligt – i original och förpackning till företaget, i enlighet med sådana rimliga och tydliga instruktioner som företaget har tillhandahållit av företaget.

 

 

 1. Om konsumenten vill utöva sin ångerrätt är han skyldig att meddela detta inom 14 dagar efter mottagandet av produkten till företaget. Denna anmälan måste göras av konsumenten enligt modellformuläret. När konsumenten har meddelat att han vill utöva sin ångerrätt, måste kunden skicka tillbaka produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade artiklarna har skickats tillbaka i tid, till exempel genom ett bevis på transporten.

 

ARTIKEL 7 – KOSTNADER FÖR ATT UTÖVA ÅNGERRÄTT

 1. Vid utövandet av konsumentens ångerrätt kommer denne inte att bära mer än kostnaderna för returfrakten.
 2. Företaget kommer att betala tillbaka köpeskillingen så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter återkallelsen, på samma sätt som det sätt varan eller tjänsten betalades av konsumenten. Det krävs därmed, ett mottagande av returen till webbshopen eller avgörande bevis på fullständig returfrakt.
 3. Konsumenten får bära varje möjlig värdeminskning för produkten som orsakas av vårdslös hantering. Detta kan inte överklagas om inte alla lagstadgade uppgifter om den rätt till återkallelse som företaget har lämnat. Detta måste ske innan köpeavtalet ingås.

 

 

ARTIKEL 8 – UNDANTAG FÖR RÄTTEN TILL ÅTERKALLELSE

 1. Det är endast möjligt att utesluta ångerrätten om företaget anger detta tydligt i erbjudandet, eller åtminstone i rätt tid innan avtalet ingås, och det gäller en av de produkter som anges i avsnitt 2 och 3.
 2. Undantag är endast möjligt för följande produkter:
 3. som har varit verkligaized av företaget i enlighet med konsumenternas specifikationer;
 4. som uppenbarligen är personliga i sin natur;
 5. som kan bli dåligt eller åldras snabbt;
 6. Vars pris är bundet av fluktuationer på finansmarknaden som företaget inte utövar något inflytande över;
 7. för lösnummer/tidningar och tidskrifter;
 8. För ljud- och videofilmer och datorprogram som konsumenten har brutit sigillet på;
 9. för hygienprodukter där konsumenten har brutit förseglingen på produkten.

 

 

 1. Undantag är endast möjligt för följande tjänster:
 2. om logi, transport, restaurangverksamhet eller rekreation som skall utföras vid ett visst datum eller under en viss period;
 3. vars leverans har inletts med konsumentens uttryckliga samtycke innan betänketiden har löpt ut;
 4. vad gäller spel och lotterier.

 

 

ARTIKEL 9 – PRIS

Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisändringar som beror på ändringar av momssatserna.

Med avvikelse från föregående stycke får entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som entreprenören inte har någon kontroll över, till rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla priser som nämns är rekommenderade priser kommer att nämnas tillsammans med erbjudandet.

Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.

Prishöjningar från och med 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit det och:

de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller
konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
Leveransorten är enligt artikel 5 första stycket i lagen om omsättningsskatt från 1968 det land där transporten påbörjas. I detta fall sker leveransen utanför EU. Post- eller kurirföretaget kommer därför att ta ut importmoms och/eller tullkostnader från kunden. Företagaren kommer därför inte att ta ut moms.

Alla priser kan innehålla feltryck och tryckfel. Vi tar inget ansvar för konsekvenserna av feltryck och felskrivningar. Entreprenören är inte skyldig att leverera produkten till ett felaktigt pris vid tryck- och sättningsfel.

    

   ARTIKEL 10 – GARANTI OCH KONFORMITET

   1. 1. Företaget garanterar att produkterna och/eller tjänsterna är förenliga med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, med rimliga krav på sundhet och/eller användbarhet, och de rättsliga bestämmelser som finns och/eller statlig förordning som gäller den dag då avtalet antas. Om så fastställs garanterar företaget också att produkten är lämplig för annat än normal användning.

    

    

   1. En garanti som tillhandahålls av företaget, tillverkaren eller importören påverkar inte de juridiska rättigheter och skyldigheter som konsumenten kan medföra gentemot företaget enligt avtalet. Med detta menas således varje företag i företaget, dess leverantörer, importörer eller tillverkare i vilket det tillskriver konsumenten vissa rättigheter eller fordringar som går utöver vad det är skyldigt att göra rent lagligt om det inte har uppfyllt sin del av avtalet.

    

    

   1. Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter rapporteras skriftligen till företaget inom 4 veckor efterleverans. Returfrakten av produkterna måste ske i originalförpackningen och i ett nytt skick.

    

    

   1. Garantin gäller inte om:
   2. Konsumenten har reparerat och/eller bearbetat produkter eller så har han eller hon fått dem reparerade och/eller bearbetade av tredje part.;
   3. De levererade produkterna har utsatts för onormala omständigheter eller på annat sätt hanterats vårdslöst eller hanterats i strid med företagets instruktioner och/eller vid paketeringen;
   4. Det är ett resultat av helt eller delvis de förordningar som myndigheterna har upprättat eller kommer att fastställa med avseende på de tillämpade materialens art eller kvalitet.

    

    

   ARTIKEL 11 – LEVERANS OCH IMPLEMENTERING

   Företaget ska iaktta största möjliga omsorg när det tar emot och utför produktbeställningar.

   Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företaget.

   Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade beställningar skyndsamt men senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen har försenats eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras ska konsumenten informeras om detta inom 30 dagar efter det att beställningen gjordes. I så fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnad och rätt till eventuell ersättning.

   Vid upplösning i enlighet med föregående punkt ska företagaren återbetala det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter upplösningen.

   Om leveransen av en beställd produkt visar sig vara omöjlig ska företagaren försöka tillhandahålla en ersättningsartikel. Det faktum att en ersättningsartikel levereras ska rapporteras på ett tydligt och begripligt sätt, senast vid leveransen. Ångerrätten kan inte uteslutas med ersättningsartiklar. Kostnaden för eventuell returfrakt ska bäras av entreprenören.

   Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en tidigare utsedd och anmäld representant för entreprenören, om inte annat uttryckligen överenskommits.

     

    ARTIKEL 12 – FORTGÅENDE RESULTATTRANSAKTIONER: VARAKTIGHET, ANNULLERING OCH FÖRLÄNGNING

     

    Annulering

    1. Konsumenten kan säga upp ett avtal som antagits på obestämd tid och som gäller regelbunden leverans av produkter (även inklusive elkraft) eller tjänster, alltid med vederbörlig hänsyn till de regler för meddelande som fastställts för detta ändamål och med en uppsägningstid på högst en månad.

     

     

    1. Konsumenten kan säga upp ett avtal som antagits för en viss tid och som gäller regelbunden leverans av produkter (även inklusive elkraft) eller tjänster, vid alla tidpunkter i slutet av den fastställda varaktigheten med vederbörlig hänsyn till de regler för uppsägningstid som fastställts för detta ändamål och med en uppsägningstid på högst en månad.

     

     

    1. Konsumenten kan när det gäller de avtal som nämns i de föregående avsnitten:
    2. avbryta dem hela tiden och inte begränsas till att avbryta vid en viss tidpunkt eller enbart under en viss period;
    3. åtminstone avbryta på samma sätt som han har ingått sådana avtal,
    4. alltid avbryta med samma uppsägningstid som företaget har fastställt för sig själv.

     

    Förlängning

    1. Ett avtal som antagits för en bestämd period och som gäller regelbunden leverans av produkter (även inklusive elkraft) eller tjänster, får inte förlängas oinformerat eller förnyas för en bestämd tid.

     

    1. Trots föregående avsnitt får ett avtal som antagits för en bestämd period och som avser regelbunden leverans av dagliga, nyhets- och veckopublikationer och tidskrifter förlängas under en bestämd tid på högst tre månader, om konsumenten kan säga upp detta förlängda avtal mot slutet av förlängningen med en uppsägningstid på högst en månad.

     

    1. Ett avtal som antagits för en bestämd period och som gäller regelbunden leverans av produkter eller tjänster får endast förlängas tillsvidare om konsumenten alltid kan säga upp det med en uppsägningstid på högst en månad och högst tre månader om avtalet gäller den ordinarie, dock med en frekvens på mindre än en gång i månaden, leveransen av dagliga publikationer, samt veckopublikationer och tidskrifter.

     

    1. Ett avtal med en begränsad varaktighet för regelbunden leverans i syfte att införa dagliga, nyheter och veckopublikationer och tidskrifter (prov- eller inledande prenumerationer) förlängs inte utan information och avslutas automatiskt efter avslutad prov- eller introduktionsperiod.

     

    Varaktighet

    1. Om ett avtal har en löptid på mer än ett år, får konsumenten alltid säga upp avtalet efter ett år med en uppsägningstid på högst en månad, såvida inte skäl och rättvisa motsätter sig uppsägning före utgången av den fastställda löptiden.

     

     

     

     

     

     

     

    ARTIKEL 13 – BETALNING

    1. I den mån det inte fastställts på annat sätt skall de belopp som konsumenten är skyldig regleras inom sju arbetsdagar efter det att betänketiden har gått i den utsträckning som avses i artikel 6.1. Vid avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period efter konsumenten har fått bekräftelse på avtalet.

     

     

    1. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i betalningsinformation som lämnats eller förtecknas till företaget.

     

     

    1. Vid utebliven betalning från konsumentens sida har företaget rätt att, med undantag för rättsliga begränsningar, fakturera sådana rimliga avgifter som tidigare har meddelats konsumenten.

     

    ARTIKEL 14 – MEKANISMEN FÖR KLAGOMÅL

    1. Företaget har en tillräckligt offentlig klagomålsmekanism och behandlar klagomålet i enlighet med detta klagomålsförfarande.

     

     

    1. 2. Klagomål om genomförandet av avtalet måste lämnas in till företaget inom rimlig tid efter det att konsumenten har identifierat bristerna, i en fullständig och tydligt beskriven form.

     

     

    1. Klagomål som lämnas in till företaget besvaras inom en period av 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsägbar längre handläggningstid, lämnas ett svar av företaget inom 14-dagarsperioden, inklusive en bekräftelse på mottagandet och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

     

     

    1. Om klagomålet inte kan lösas i ömsesidigt samråd uppstår en tvist som är berättigad till klagomålsmekanismen.

     

    ARTIKEL 15 – TVISTER

    För avtal mellan företaget och konsumenten som omfattas av dessa allmänna villkor är den nederländska lagstiftningen uteslutande tillämplig.

     

    ARTIKEL 16 – YTTERLIGARE ELLER AVVIKANDE PROVISIONER

    Ytterligare bestämmelser eller bestämmelser som är undantagna från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och måste registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt och på en varaktig informationscentral..

     

    Säker betalning

    Vi skyddar dina data med SSL-säkerhet.

    Spåra din beställning

    Alla beställningar levereras med Track & Trace så att du alltid kan följa din beställning.

    24/7 Kundservice

    Vår kundtjänst är tillgänglig 7 dagar i veckan!