Betala senare med Klarna!

Villkor

 

Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor ska följande definitioner gälla:

Ångerfrist: den period inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;

Konsument: den fysiska person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller en verksamhet som ingår ett distansavtal med entreprenören;

Dag: kalenderdag;

Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller inköpsskyldighet är spridd över tiden;

Varaktigt medium: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller entreprenören att lagra information som riktas personligen till honom på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad reproduktion av den lagrade informationen.

Ångerrätt: möjlighet för konsumenten att ångra distansavtalet inom ångerfristen;

Entreprenör: fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;

Distansavtal: ett avtal där, inom ramen för ett system som organiserats av entreprenören för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, fram till och med ingåendet av avtalet, exklusiv användning görs av en eller flera tekniker för distanskommunikation;

Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal, utan att konsumenten och entreprenören är tillsammans i samma rum vid samma tidpunkt.

Allmänna villkor: entreprenörens nuvarande allmänna villkor.

Artikel 2 - Entreprenörens identitet

Företagets namn: Sam S E-commerce

Handelskammarens nummer: 77712749

Handelsnamn: Kaniroshop SE

Momsregistreringsnummer: NL003231346B14

E-post till kundtjänst: ino@kaniro.se

Företagets adress: Tweede Oosterparklaan 270, 3544AX, Utrecht

 

Artikel 3 - Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från entreprenören och för varje distansavtal och beställning som ingås mellan entreprenör och konsument.

Innan distansavtalet ingås ska texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren kan inspekteras på entreprenörens lokaler och de kommer att skickas gratis till konsumenten så snart som möjligt på begäran.

Om distansavtalet ingås på elektronisk väg får, utan hinder av föregående stycke och innan distansavtalet ingås, texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg på ett sådant sätt att den lätt kan lagras av konsumenten på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges var de allmänna villkoren kan granskas elektroniskt och att de kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt på konsumentens begäran.

Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor, ska andra och tredje styckena gälla i tillämpliga delar och, i händelse av motstridiga allmänna villkor, kan konsumenten alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelse som är mest gynnsam för honom.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt är helt eller delvis ogiltiga eller annullerade, ska avtalet och dessa allmänna villkor i övrigt fortsätta att gälla och den aktuella bestämmelsen ska utan dröjsmål genom ömsesidig överenskommelse ersättas med en bestämmelse som så långt som möjligt motsvarar innebörden av den ursprungliga.

Situationer som inte omfattas av dessa allmänna villkor ska bedömas "i enlighet med andemeningen" i dessa allmänna villkor.

Osäkerhet om tolkningen av eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra allmänna villkor ska tolkas "i enlighet med andemeningen" i dessa allmänna villkor.

Artikel 4 - Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.

Erbjudandet är icke-bindande. Entreprenören har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om näringsidkaren använder bilder är dessa en sann representation av de produkter och / eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte entreprenören.

Alla bilder, specifikationer uppgifter i erbjudandet är vägledande och kan inte vara ett skäl för ersättning eller uppsägning av avtalet.

Bilder som medföljer produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. Operatören kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar de verkliga färgerna på produkterna.

Varje erbjudande innehåller sådan information att det står klart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till godkännandet av erbjudandet. Detta gäller i synnerhet:

priset, exklusive tullklareringskostnader och importmoms. Dessa extra kostnader tillkommer på kundens bekostnad och risk. Post- och/eller kurirtjänsten kommer att använda den särskilda ordningen för post- och kurirtjänster med avseende på import. Denna ordning gäller om varorna importeras till destinationslandet inom EU, vilket är fallet i det aktuella ärendet. Post- och/eller kurirtjänsten tar ut mervärdesskatten (oavsett om den tas ut tillsammans med tullklareringsavgifterna eller inte) från mottagaren av varorna;

eventuella fraktkostnader;

Det sätt på vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som är nödvändiga för detta;

huruvida ångerrätten gäller eller inte;

Metod för betalning, leverans och fullgörande av avtalet;

perioden för att acceptera erbjudandet, eller den period inom vilken entreprenören garanterar priset;

Beloppet för avgiften för distanskommunikation om kostnaden för att använda medel för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den vanliga grundavgiften för de medel för kommunikation som används;

Om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts och, om så är fallet, hur konsumenten kan få tillgång till det;

Det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han har lämnat enligt avtalet och, om så önskas, rätta dem;

alla andra språk på vilka avtalet, utöver nederländska, kan ingås;

de uppförandekoder som näringsidkaren har anslutit sig till och det sätt på vilket konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder elektroniskt, och

Den minsta löptiden för distansavtalet vid en transaktion med löptid.

Valfritt: tillgängliga storlekar, färger, typ av material.

Artikel 5 - Avtalet

Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4 ingås avtalet när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de villkor som anges i det.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, kommer näringsidkaren omedelbart att bekräfta mottagandet av accept av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av entreprenören, kan konsumenten upplösa avtalet.

Om avtalet ingås elektroniskt ska entreprenören vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av data och ska säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt ska entreprenören vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Entreprenören kan - inom rättsliga ramar - informera sig själv om konsumenten kan uppfylla sina betalningsskyldigheter, liksom om alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om entreprenören på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att bifoga särskilda villkor för genomförandet, samtidigt som han anger skäl.

Entreprenören kommer att inkludera följande information med produkten eller tjänsten till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:

 1. Besöksadress till näringsidkarens anläggning dit konsumenten kan vända sig med klagomål;
 2. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om att ångerrätten är utesluten;
 3. information om garantier och befintlig kundservice;
 4. de uppgifter som ingår i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte entreprenören redan har tillhandahållit konsumenten dessa uppgifter innan avtalet genomförs;
 5. Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är tillsvidare.

Vid en varaktighetstransaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.

Varje avtal ingås på suspensiva villkor om tillräcklig tillgång till de relevanta produkterna.

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att upplösa avtalet utan att ange skäl i 14 dagar. Denna avkylningsperiod börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som tidigare utsetts av konsumenten och som gjorts känd för entreprenören.

Under betänketiden kommer konsumenten att hantera produkten och dess förpackning med försiktighet. Han kommer bara att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utövar sin ångerrätt kommer han att returnera produkten till entreprenören med alla levererade tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och förpackning, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som tillhandahålls av entreprenören.

Om konsumenten vill utöva sin ångerrätt är han skyldig att informera näringsidkaren om detta inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten ska meddela detta genom ett skriftligt meddelande/e-post. Efter att konsumenten meddelat att han vill utnyttja sin ångerrätt måste han returnera varan inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna returnerades i tid, till exempel med hjälp av ett avsändningsbevis.

Om kunden inte har uttryckt sin önskan att använda sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till entreprenören efter utgången av de perioder som nämns i punkterna 2 och 3, är köpet ett faktum.

Artikel 7 - Kostnader vid frånträde

Om konsumenten utövar sin ångerrätt skall konsumenten stå för kostnaden för att returnera produkterna.

Om konsumenten har betalat ett belopp kommer entreprenören att återbetala detta belopp så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter tillbakadragandet. Detta är föremål för villkoret att produkten redan har mottagits tillbaka av entreprenören eller att avgörande bevis för fullständig retur kan tillhandahållas.

Artikel 8 - Uteslutande av ångerrätt

Näringsidkaren kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Uteslutandet av ångerrätten gäller endast om näringsidkaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i god tid innan avtalet ingås.

Uteslutande av ångerrätt är endast möjligt för produkter:

 1. som åstadkommits av entreprenören i enlighet med konsumentens specifikationer;
 2. som är klart personliga till sin natur;
 3. som inte kan återlämnas på grund av sin beskaffenhet;
 4. som kan förstöras eller åldras snabbt;
 5. vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden över vilken entreprenören inte har något inflytande;
 6. för enskilda tidningar och tidskrifter;
 7. för ljud- och bildupptagningar och datorprogram vars förseglingar har brutits av konsumenten.
 8. för hygienprodukter vars förseglingar har brutits av konsumenten.

Uteslutande av ångerrätt är endast möjligt för tjänster:

 1. om logi, transport, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter som ska utföras ett visst datum eller under en viss period;
 2. vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;
 3. Om vadhållning och lotterier.

Artikel 9 - Priset

Under den giltighetsperiod som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisändringar på grund av ändrade momssatser.

Med avvikelse från föregående stycke får entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som ligger utanför entreprenörens kontroll, med rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla angivna priser är riktpriser ska anges i erbjudandet.

Prishöjningar inom 3 månader från avtalets ingående är endast tillåtna om de följer av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.

Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om entreprenören har fastställt det och:

 1. de följer av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser, eller
 2. konsumenten har rätt att säga upp avtalet från och med den dag då prishöjningen träder i kraft.

Enligt avsnitt 5.1 i 1968 års lag om omsättningsskatt äger platsen för leverans rum i det land där transporten påbörjas. I det aktuella fallet sker leveransen utanför EU. Efter detta kommer post- eller kurirföretaget att uppbära importmoms eller förtullningsavgifter från kunden. Följaktligen kommer ingen moms att debiteras av entreprenören.

Alla priser gäller med reservation för tryck- och sättfel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryckfel och sättfel. I händelse av tryckfel och sättfel är entreprenören inte skyldig att leverera produkten enligt det felaktiga priset.

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på sundhet och/eller användbarhet och de befintliga lagbestämmelserna och/eller statliga föreskrifter vid tidpunkten för avtalets ingående. Om så avtalas garanterar entreprenören också att produkten är lämplig för annan än normal användning.

En garanti som tillhandahålls av entreprenören, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och krav som konsumenten kan hävda mot entreprenören på grundval av avtalet.

Eventuella defekta eller fellevererade produkter ska rapporteras till entreprenören skriftligen inom 14 dagar efter leverans. Produkterna måste returneras i originalförpackningen och i nytt skick.

Entreprenörens garantiperiod motsvarar tillverkarens garantiperiod. Entreprenören är dock aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild tillämpning av konsumenten, och inte heller för några råd angående användning eller tillämpning av produkterna.

Garantin gäller inte om:

Konsumenten har själv reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna eller låtit tredje part reparera och/eller modifiera dem;

De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt behandlats slarvigt eller i strid med entreprenörens instruktioner och / eller behandlats på förpackningen;

Felaktigheten är helt eller delvis en följd av bestämmelser som införts eller kommer att införas av regeringen beträffande beskaffenheten eller kvaliteten hos de använda materialen.

Artikel 11 - Leverans och verkställighet

Entreprenören kommer att vidta största möjliga försiktighet vid mottagande och utförande av beställningar av produkter.

Leveransorten är den adress som konsumenten har meddelat företaget.

Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade beställningar med lämplig hastighet men senast inom 30 dagar, såvida inte konsumenten har samtyckt till en längre leveransperiod. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan utföras eller endast kan utföras delvis, kommer konsumenten att informeras om detta senast 30 dagar efter det att beställningen gjordes. I så fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnader och rätt till eventuellt skadestånd.

I händelse av upplösning i enlighet med föregående stycke kommer entreprenören att återbetala det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar efter upplösningen.

Om leveransen av en beställd produkt visar sig vara omöjlig, kommer entreprenören att göra en ansträngning för att tillhandahålla en ersättningsartikel. Senast vid leveransen kommer det att rapporteras på ett tydligt och begripligt sätt att en ersättningsartikel levereras. Med ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för eventuell returfrakt ska bäras av entreprenören.

Risken för skada och/eller förlust av produkter vilar på entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en representant som tidigare utsetts och gjorts känd för entreprenören, såvida inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 12 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förnyelse

Uppsägning

Konsumenten får när som helst säga upp ett tillsvidareavtal som ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid på högst en månad.

Konsumenten får säga upp ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster när som helst mot slutet av den tidsbegränsade perioden, med förbehåll för överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

Konsumenten får ändra de avtal som nämns i föregående stycken:

upphöra när som helst och inte begränsas till att upphöra vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

åtminstone avsluta dem på samma sätt som de inleddes av honom;

alltid med samma uppsägningstid som entreprenören har fastställt för sig själv.

Förlängning

Ett avtal som ingåtts för en bestämd tidsperiod och som omfattar regelbunden leverans av varor (inklusive elektricitet) eller tjänster får inte underförstått förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.

Utan hinder av föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av dags- eller veckotidningar och tidskrifter tyst förlängas med en fast period som inte överstiger tre månader, om konsumenten kan säga upp det förlängda avtalet mot slutet av förlängningen med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

Ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förnyas genom tyst medgivande på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och en uppsägningstid som inte överstiger tre månader om avtalet avser regelbunden leverans av dags- eller veckotidningar och tidskrifter, dock mindre än en gång per månad.

Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dags- eller veckotidningar och tidskrifter genom introduktion (prov- eller introduktionsabonnemang) förlängs inte tyst och upphör automatiskt i slutet av prov- eller introduktionsperioden.

Varaktighet

Om ett avtal har en löptid på mer än ett år får konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid på högst en månad, såvida inte rimlighet och skälighet talar emot uppsägning före utgången av den avtalade löptiden.

Artikel 13 - Betalning

Om inte annat avtalats ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 7 arbetsdagar efter det att den betänketid som avses i artikel 6.1 har börjat löpa. Vid avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period löpa efter det att konsumenten har mottagit bekräftelsen på avtalet.

Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i betalningsuppgifter som lämnats eller nämnts till entreprenören.

I händelse av att konsumenten inte betalar, med förbehåll för lagliga begränsningar, har entreprenören rätt att debitera de rimliga kostnader som konsumenten har känt till i förväg.

Artikel 14 - Klagomålsförfarande

Klagomål på genomförandet av avtalet måste lämnas in till entreprenören inom 7 dagar, fullständigt och tydligt beskrivet, efter att konsumenten har identifierat bristerna.

Klagomål som lämnas in till entreprenören kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från mottagningsdatumet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre behandlingstid, kommer entreprenören att svara inom 14-dagarsperioden med ett meddelande om mottagande och en indikation på när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som kan bli föremål för tvistlösning.

Ett klagomål upphäver inte operatörens skyldigheter om inte operatören skriftligen anger något annat.

Om operatören anser att klagomålet är giltigt kommer operatören, efter eget gottfinnande, antingen att ersätta eller reparera de levererade produkterna kostnadsfritt.

Artikel 15 - Tvister

Avtal mellan entreprenören och konsumenten som dessa allmänna villkor hänför sig till regleras uteslutande av nederländsk lag. Även om konsumenten är bosatt utomlands.

Artikel 16 - CESOP

På grund av de åtgärder som införs och skärps från och med 2024 avseende "Amendment to the Turnover Tax Act 1968 (Payments Service Providers Directive Implementation Act)" och därmed genomförandet av Central Electronic System of Payment Information (CESOP), kan betaltjänstleverantörer registrera uppgifter i det europeiska CESOP-systemet.

 

Säker betalning

Vi skyddar dina data med SSL-säkerhet.

Spåra din beställning

Alla beställningar levereras med Track & Trace så att du alltid kan följa din beställning.

24/7 Kundservice

Vår kundtjänst är tillgänglig 7 dagar i veckan!